Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "instant" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ tức thì sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Instant

[Tức thì]
/ɪnstənt/

noun

1. A very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat)

 • "If i had the chance i'd do it in a flash"
  synonym:
 • blink of an eye
 • ,
 • flash
 • ,
 • heartbeat
 • ,
 • instant
 • ,
 • jiffy
 • ,
 • split second
 • ,
 • trice
 • ,
 • twinkling
 • ,
 • wink
 • ,
 • New York minute

1. Một thời gian rất ngắn (như thời gian mắt chớp hoặc tim đập)

 • "Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm điều đó trong nháy mắt"
  từ đồng nghĩa:
 • chớp mắt
 • ,
 • đèn flash
 • ,
 • nhịp tim
 • ,
 • tức thì
 • ,
 • jiffy
 • ,
 • tách giây
 • ,
 • trice
 • ,
 • lấp lánh
 • ,
 • nháy mắt
 • ,
 • Phút New York

2. A particular point in time

 • "The moment he arrived the party began"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • instant

2. Một thời điểm cụ thể

 • "Thời điểm anh ấy đến bữa tiệc bắt đầu"
  từ đồng nghĩa:
 • khoảnh khắc
 • ,
 • phút phút
 • ,
 • thứ hai
 • ,
 • tức thì

adjective

1. Occurring with no delay

 • "Relief was instantaneous"
 • "Instant gratification"
  synonym:
 • instantaneous
 • ,
 • instant(a)

1. Xảy ra không chậm trễ

 • "Sự nhẹ nhõm là ngay lập tức"
 • "Sự hài lòng tức thì"
  từ đồng nghĩa:
 • tức thời
 • ,
 • tức thì(a]

2. In or of the present month

 • "Your letter of the 10th inst"
  synonym:
 • instant
 • ,
 • inst

2. Trong hoặc của tháng hiện tại

 • "Bức thư thứ 10 của bạn"
  từ đồng nghĩa:
 • tức thì
 • ,
 • cài đặt

3. Demanding attention

 • "Clamant needs"
 • "A crying need"
 • "Regarded literary questions as exigent and momentous"- h.l.mencken
 • "Insistent hunger"
 • "An instant need"
  synonym:
 • clamant
 • ,
 • crying
 • ,
 • exigent
 • ,
 • insistent
 • ,
 • instant

3. Đòi hỏi sự chú ý

 • "Nhu cầu ồn ào"
 • "Một nhu cầu khóc"
 • "Coi các câu hỏi văn học là cấp bách và quan trọng"- hlmencken
 • "Cơn đói dai dẳng"
 • "Nhu cầu tức thì"
  từ đồng nghĩa:
 • kêu la
 • ,
 • khóc
 • ,
 • cấp bách
 • ,
 • khăng khăng
 • ,
 • tức thì

Examples of using

Come here this instant.
Hãy đến đây ngay lập tức.
Let me know the instant Tom arrives.
Hãy cho tôi biết ngay khi Tom đến.
I want to buy a coffee maker, I can't drink instant coffee any longer, it's disgusting.
Tôi muốn mua máy pha cà phê, tôi không thể uống cà phê hòa tan được nữa, thật kinh tởm.