Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insistence" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "insistence" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Insistence

[Sự khăng khăng]
/ɪnsɪstəns/

noun

1. Continual and persistent demands

  synonym:
 • insistence
 • ,
 • insisting

1. Nhu cầu liên tục và dai dẳng

  từ đồng nghĩa:
 • khăng khăng

2. The state of demanding notice or attention

 • "The insistence of their hunger"
 • "The press of business matters"
  synonym:
 • imperativeness
 • ,
 • insistence
 • ,
 • insistency
 • ,
 • press
 • ,
 • pressure

2. Trạng thái yêu cầu thông báo hoặc chú ý

 • "Sự khăng khăng của cơn đói của họ"
 • "Báo chí của các vấn đề kinh doanh"
  từ đồng nghĩa:
 • sự cấp thiết
 • ,
 • khăng khăng
 • ,
 • nhấn
 • ,
 • áp lực

3. The act of insisting on something

 • "Insistence on grammatical correctness is a conservative position"
  synonym:
 • insistence
 • ,
 • insistency

3. Hành động khăng khăng đòi hỏi một điều gì đó

 • "Nhấn mạnh vào tính đúng ngữ pháp là một quan điểm bảo thủ"
  từ đồng nghĩa:
 • khăng khăng