Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insect" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "côn trùng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Insect

[Côn trùng]
/ɪnsɛkt/

noun

1. Small air-breathing arthropod

  synonym:
 • insect

1. Động vật chân đốt thở không khí nhỏ

  từ đồng nghĩa:
 • côn trùng

2. A person who has a nasty or unethical character undeserving of respect

  synonym:
 • worm
 • ,
 • louse
 • ,
 • insect
 • ,
 • dirt ball

2. Một người có tính cách khó chịu hoặc phi đạo đức không tôn trọng

  từ đồng nghĩa:
 • sâu
 • ,
 • rận
 • ,
 • côn trùng
 • ,
 • bóng bẩn

Examples of using

An insect is a small animal and it has six legs.
Một con côn trùng là một động vật nhỏ và nó có sáu chân.
What do you call this insect in English?
Bạn gọi con côn trùng này bằng tiếng Anh là gì?