Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inquisition" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "điều tra" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inquisition

[Toà án dị giáo]
/ɪnkwəzɪʃən/

noun

1. A former tribunal of the roman catholic church (1232-1820) created to discover and suppress heresy

  synonym:
 • Inquisition

1. Một tòa án cũ của giáo hội công giáo la mã (1232-1820) được tạo ra để khám phá và đàn áp dị giáo

  từ đồng nghĩa:
 • Toà án dị giáo

2. A severe interrogation (often violating the rights or privacy of individuals)

  synonym:
 • inquisition

2. Một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng (thường vi phạm quyền hoặc quyền riêng tư của cá nhân)

  từ đồng nghĩa:
 • điều tra