Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "innovation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đổi mới" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Innovation

[Sự đổi mới]
/ɪnəveʃən/

noun

1. A creation (a new device or process) resulting from study and experimentation

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation

1. Một sáng tạo (một thiết bị hoặc quy trình mới) do nghiên cứu và thử nghiệm

  từ đồng nghĩa:
 • phát minh
 • ,
 • sự đổi mới

2. The creation of something in the mind

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation
 • ,
 • excogitation
 • ,
 • conception
 • ,
 • design

2. Việc tạo ra một cái gì đó trong tâm trí

  từ đồng nghĩa:
 • phát minh
 • ,
 • sự đổi mới
 • ,
 • kích thích
 • ,
 • thụ thai
 • ,
 • thiết kế

3. The act of starting something for the first time

 • Introducing something new
 • "She looked forward to her initiation as an adult"
 • "The foundation of a new scientific society"
  synonym:
 • initiation
 • ,
 • founding
 • ,
 • foundation
 • ,
 • institution
 • ,
 • origination
 • ,
 • creation
 • ,
 • innovation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • instauration

3. Hành động bắt đầu một cái gì đó lần đầu tiên

 • Giới thiệu một cái gì đó mới
 • "Cô ấy mong chờ sự khởi đầu của mình khi trưởng thành"
 • "Nền tảng của một xã hội khoa học mới"
  từ đồng nghĩa:
 • bắt đầu
 • ,
 • thành lập
 • ,
 • nền tảng
 • ,
 • thể chế
 • ,
 • nguồn gốc
 • ,
 • sáng tạo
 • ,
 • sự đổi mới
 • ,
 • giới thiệu
 • ,
 • xúi giục