Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "injure" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thương tích" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Injure

[Chấn thương]
/ɪnʤər/

verb

1. Cause injuries or bodily harm to

  synonym:
 • injure
 • ,
 • wound

1. Gây thương tích hoặc tổn hại cơ thể

  từ đồng nghĩa:
 • bị thương
 • ,
 • vết thương

2. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

2. Làm tổn thương cảm xúc của

 • "Cô ấy đã làm tổn thương tôi khi không đưa tôi vào danh sách khách của mình"
 • "Nhận xét này thực sự đã làm tổn thương cái tôi của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • tổn thương
 • ,
 • vết thương
 • ,
 • bị thương
 • ,
 • bầm tím
 • ,
 • xúc phạm
 • ,
 • bất chấp

3. Cause damage or affect negatively

 • "Our business was hurt by the new competition"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • injure

3. Gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng tiêu cực

 • "Công việc kinh doanh của chúng tôi bị tổn thương bởi sự cạnh tranh mới"
  từ đồng nghĩa:
 • tổn thương
 • ,
 • bị thương

Examples of using

You may injure yourself if you don't follow safety procedures.
Bạn có thể tự làm mình bị thương nếu không tuân thủ các quy trình an toàn.
Too much smoking tends to injure the voice.
Hút thuốc quá nhiều có xu hướng làm tổn thương giọng nói.