Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inhumanity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vô nhân đạo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inhumanity

[Vô nhân đạo]
/ɪnhjumænəti/

noun

1. The quality of lacking compassion or consideration for others

  synonym:
 • inhumaneness
 • ,
 • inhumanity

1. Chất lượng thiếu lòng trắc ẩn hoặc cân nhắc cho người khác

  từ đồng nghĩa:
 • vô nhân đạo

2. An act of atrocious cruelty

  synonym:
 • atrocity
 • ,
 • inhumanity

2. Một hành động tàn ác tàn bạo

  từ đồng nghĩa:
 • tàn bạo
 • ,
 • vô nhân đạo

Examples of using

God's inhumanity to man makes countless thousands mourn.
Thiên Chúa vô nhân đạo đối với con người làm cho vô số hàng ngàn người than khóc.