Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inherit" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kế thừa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inherit

[Kế thừa]
/ɪnhɛrət/

verb

1. Obtain from someone after their death

 • "I inherited a castle from my french grandparents"
  synonym:
 • inherit

1. Có được từ một người nào đó sau cái chết của họ

 • "Tôi được thừa hưởng một lâu đài từ ông bà pháp của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • thừa kế

2. Receive from a predecessor

 • "The new chairman inherited many problems from the previous chair"
  synonym:
 • inherit

2. Nhận từ người tiền nhiệm

 • "Chủ tịch mới thừa hưởng nhiều vấn đề từ chủ tịch trước"
  từ đồng nghĩa:
 • thừa kế

3. Receive by genetic transmission

 • "I inherited my good eyesight from my mother"
  synonym:
 • inherit

3. Nhận được bằng cách truyền gen

 • "Tôi thừa hưởng thị lực tốt từ mẹ tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • thừa kế