Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infantile" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trẻ sơ sinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Infantile

[Trẻ sơ sinh]
/ɪnfəntɪl/

adjective

1. Indicating a lack of maturity

 • "Childish tantrums"
 • "Infantile behavior"
  synonym:
 • childish
 • ,
 • infantile

1. Cho thấy sự thiếu trưởng thành

 • "Cơn giận trẻ con"
 • "Hành vi trẻ sơ sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ con
 • ,
 • trẻ sơ sinh

2. Of or relating to infants or infancy

 • "Infantile paralysis"
  synonym:
 • infantile

2. Hoặc liên quan đến trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ

 • "Tê liệt trẻ sơ sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ sơ sinh

3. Being or befitting or characteristic of an infant

 • "Infantile games"
  synonym:
 • infantile

3. Được hoặc phù hợp hoặc đặc trưng của trẻ sơ sinh

 • "Trò chơi trẻ sơ sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ sơ sinh

Examples of using

"Left-Wing" communism is an infantile disorder.
"Chủ nghĩa cộng sản "Cánh tả" là một rối loạn ở trẻ sơ sinh.