Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "industrialization" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "công nghiệp hóa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Industrialization

[Công nghiệp hóa]
/ɪndəstriəlɪzeʃən/

noun

1. The development of industry on an extensive scale

  synonym:
 • industrialization
 • ,
 • industrialisation
 • ,
 • industrial enterprise

1. Sự phát triển của ngành công nghiệp trên quy mô rộng lớn

  từ đồng nghĩa:
 • công nghiệp hóa
 • ,
 • doanh nghiệp công nghiệp