Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "induce" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cảm ứng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Induce

[Cảm ứng]
/ɪndus/

verb

1. Cause to arise

 • "Induce a crisis"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • bring on

1. Nguyên nhân phát sinh

 • "Gây ra một cuộc khủng hoảng"
  từ đồng nghĩa:
 • gây ra
 • ,
 • tiếp tục

2. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

2. Gây ra

 • Nguyên nhân để hành động theo cách thức cụ thể
 • "Quảng cáo khiến tôi phải mua vcr"
 • "Các con tôi cuối cùng đã cho tôi mua một máy tính"
 • "Vợ tôi bắt tôi mua ghế sofa mới"
  từ đồng nghĩa:
 • gây ra
 • ,
 • kích thích
 • ,
 • nguyên nhân
 • ,
 • ,
 • được nhận
 • ,
 • làm

3. Cause to occur rapidly

 • "The infection precipitated a high fever and allergic reactions"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • rush
 • ,
 • hasten

3. Gây ra sự cố nhanh chóng

 • "Nhiễm trùng gây sốt cao và phản ứng dị ứng"
  từ đồng nghĩa:
 • gây ra
 • ,
 • kích thích
 • ,
 • vội vàng

4. Reason or establish by induction

  synonym:
 • induce

4. Lý do hoặc thiết lập bằng cảm ứng

  từ đồng nghĩa:
 • gây ra

5. Produce electric current by electrostatic or magnetic processes

  synonym:
 • induce
 • ,
 • induct

5. Sản xuất dòng điện bằng các quá trình tĩnh điện hoặc từ tính

  từ đồng nghĩa:
 • gây ra
 • ,
 • cảm ứng