Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indiscreet" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không cẩn thận" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Indiscreet

[Không cẩn thận]
/ɪndɪskrit/

adjective

1. Lacking discretion

  • Injudicious
  • "Her behavior was indiscreet at the very best"
    synonym:
  • indiscreet

1. Thiếu quyết định

  • Gây thương tích
  • "Hành vi của cô ấy là không cẩn thận ở mức tốt nhất"
    từ đồng nghĩa:
  • bừa bãi

Examples of using

Tom is indiscreet.
Tom không cẩn thận.
May I ask you an indiscreet question?
Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi bừa bãi?
Tom is indiscreet.
Tom không cẩn thận.