Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "independently" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "độc lập" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Independently

[Độc lập]
/ɪndɪpɛndəntli/

adverb

1. On your own

 • Without outside help
 • "The children worked on the project independently"
  synonym:
 • independently

1. Tự mình

 • Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài
 • "Các em làm việc độc lập trong dự án"
  từ đồng nghĩa:
 • độc lập

2. Apart from others

 • "The clothes were hung severally"
  synonym:
 • independently
 • ,
 • severally

2. Ngoài những người khác

 • "Quần áo bị treo riêng"
  từ đồng nghĩa:
 • độc lập
 • ,
 • riêng biệt

Examples of using

The truly remarkable feature of sound production by birds is that the two sides of the syrinx can act independently.
Đặc điểm thực sự đáng chú ý trong việc tạo ra âm thanh của chim là hai mặt của ống tiêm có thể hoạt động độc lập.
Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other.
Tom và Bill đi đến kết luận một cách độc lập với nhau.