Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indefinitely" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vô thời hạn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Indefinitely

[Vô thời hạn]
/ɪndɛfənətli/

adverb

1. To an indefinite extent

  • For an indefinite time
  • "This could go on indefinitely"
    synonym:
  • indefinitely

1. Đến một mức độ không xác định

  • Trong một thời gian không xác định
  • "Điều này có thể tiếp tục vô thời hạn"
    từ đồng nghĩa:
  • vô thời hạn

Examples of using

The game has been indefinitely postponed.
Trò chơi đã bị hoãn vô thời hạn.
The game has been indefinitely postponed.
Trò chơi đã bị hoãn vô thời hạn.