Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incorporated" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kết hợp" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Incorporated

[Hợp nhất]
/ɪnkɔrpəretɪd/

adjective

1. Formed or united into a whole

  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • incorporated
 • ,
 • integrated
 • ,
 • merged
 • ,
 • unified

1. Hình thành hoặc thống nhất thành một tổng thể

  từ đồng nghĩa:
 • kết hợp
 • ,
 • tích hợp
 • ,
 • sáp nhập
 • ,
 • thống nhất

2. Organized and maintained as a legal corporation

 • "A special agency set up in corporate form"
 • "An incorporated town"
  synonym:
 • corporate
 • ,
 • incorporated

2. Tổ chức và duy trì như một công ty hợp pháp

 • "Một cơ quan đặc biệt được thành lập dưới hình thức công ty"
 • "Một thị trấn hợp nhất"
  từ đồng nghĩa:
 • công ty
 • ,
 • kết hợp

3. Introduced into as a part of the whole

 • "The ideas incorporated in his revised manuscript"
  synonym:
 • incorporated

3. Được giới thiệu vào như một phần của toàn bộ

 • "Những ý tưởng được kết hợp trong bản thảo sửa đổi của ông"
  từ đồng nghĩa:
 • kết hợp