Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inconvenience" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "bất tiện" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inconvenience

[Bất tiện]
/ɪnkənvinjəns/

noun

1. An inconvenient discomfort

  synonym:
 • inconvenience
 • ,
 • incommodiousness

1. Một sự khó chịu bất tiện

  từ đồng nghĩa:
 • bất tiện
 • ,
 • vô đạo

2. A difficulty that causes anxiety

  synonym:
 • troublesomeness
 • ,
 • inconvenience
 • ,
 • worriment

2. Một khó khăn gây lo lắng

  từ đồng nghĩa:
 • phiền hà
 • ,
 • bất tiện
 • ,
 • lo lắng

3. The quality of not being useful or convenient

  synonym:
 • inconvenience

3. Chất lượng của việc không hữu ích hoặc thuận tiện

  từ đồng nghĩa:
 • bất tiện

verb

1. To cause inconvenience or discomfort to

 • "Sorry to trouble you, but..."
  synonym:
 • trouble
 • ,
 • put out
 • ,
 • inconvenience
 • ,
 • disoblige
 • ,
 • discommode
 • ,
 • incommode
 • ,
 • bother

1. Để gây bất tiện hoặc khó chịu cho

 • "Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng..."
  từ đồng nghĩa:
 • rắc rối
 • ,
 • đưa ra
 • ,
 • bất tiện
 • ,
 • không bắt buộc
 • ,
 • discommode
 • ,
 • incommode
 • ,
 • làm phiền

Examples of using

Sorry for the inconvenience.
Xin lỗi vì sự bất tiện.
A water shortage causes a lot of inconvenience.
Tình trạng thiếu nước gây ra rất nhiều bất tiện.
Excuse us for the inconvenience.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.