Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incite" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "kích động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Incite

[Kích động]
/ɪnsaɪt/

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Đưa ra một động lực cho hành động

 • "Điều này khiến tôi phải hy sinh sự nghiệp của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • động viên
 • ,
 • kích hoạt
 • ,
 • đẩy
 • ,
 • di chuyển
 • ,
 • nhắc nh
 • ,
 • kích động

2. Provoke or stir up

 • "Incite a riot"
 • "Set off great unrest among the people"
  synonym:
 • incite
 • ,
 • instigate
 • ,
 • set off
 • ,
 • stir up

2. Khiêu khích hoặc khuấy động

 • "Kích động bạo loạn"
 • "Gây ra tình trạng bất ổn lớn trong nhân dân"
  từ đồng nghĩa:
 • kích động
 • ,
 • xúi giục
 • ,
 • khởi hành
 • ,
 • khuấy lên

3. Urge on

 • Cause to act
 • "The other children egged the boy on, but he did not want to throw the stone through the window"
  synonym:
 • prod
 • ,
 • incite
 • ,
 • egg on

3. Thôi thúc

 • Nguyên nhân để hành động
 • "Những đứa trẻ khác đã kích động cậu bé nhưng cậu không muốn ném hòn đá qua cửa sổ"
  từ đồng nghĩa:
 • sản phẩm
 • ,
 • kích động
 • ,
 • trứng trên