Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "improve" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cải thiện" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Improve

[Cải thiện]
/ɪmpruv/

verb

1. To make better

 • "The editor improved the manuscript with his changes"
  synonym:
 • better
 • ,
 • improve
 • ,
 • amend
 • ,
 • ameliorate
 • ,
 • meliorate

1. Để làm cho tốt hơn

 • "Biên tập viên đã cải thiện bản thảo với những thay đổi của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • tốt hơn
 • ,
 • cải thiện
 • ,
 • sửa đổi
 • ,
 • meliorate

2. Get better

 • "The weather improved toward evening"
  synonym:
 • better
 • ,
 • improve
 • ,
 • ameliorate
 • ,
 • meliorate

2. Tốt hơn

 • "Thời tiết được cải thiện vào buổi tối"
  từ đồng nghĩa:
 • tốt hơn
 • ,
 • cải thiện
 • ,
 • meliorate

Examples of using

How can I improve my English skill?
Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình?
I'd like to improve my French.
Tôi muốn cải thiện tiếng Pháp của tôi.
If you want to really improve your French, you should move to a country where it's spoken.
Nếu bạn muốn thực sự cải thiện tiếng Pháp của mình, bạn nên chuyển đến một quốc gia nơi nó được nói.