Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impossible" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không thể" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Impossible

[Không thể nào]
/ɪmpɑsəbəl/

noun

1. Something that cannot be done

 • "His assignment verged on the impossible"
  synonym:
 • impossible

1. Một cái gì đó không thể được thực hiện

 • "Nhiệm vụ của anh ấy là không thể"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể

adjective

1. Not capable of occurring or being accomplished or dealt with

 • "An impossible dream"
 • "An impossible situation"
  synonym:
 • impossible

1. Không có khả năng xảy ra hoặc được hoàn thành hoặc xử lý

 • "Một giấc mơ không thể"
 • "Một tình huống không thể"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể

2. Totally unlikely

  synonym:
 • impossible
 • ,
 • inconceivable
 • ,
 • out of the question
 • ,
 • unimaginable

2. Hoàn toàn không thể

  từ đồng nghĩa:
 • không thể
 • ,
 • không thể tưởng tượng được
 • ,
 • ra khỏi câu hỏi

3. Used of persons or their behavior

 • "Impossible behavior"
 • "Insufferable insolence"
  synonym:
 • impossible
 • ,
 • insufferable
 • ,
 • unacceptable
 • ,
 • unsufferable

3. Sử dụng của người hoặc hành vi của họ

 • "Hành vi không thể"
 • "Xấc xược không thể vượt qua"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể
 • ,
 • không thể vượt qua
 • ,
 • không thể chấp nhận

Examples of using

You're sure it's impossible?
Bạn có chắc là không thể?
Don't ask for the impossible.
Đừng yêu cầu điều không thể.
You mustn't require what is impossible.
Bạn không cần những gì là không thể.