Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "importantly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quan trọng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Importantly

[Quan trọng]
/ɪmpɔrtəntli/

adverb

1. In an important way or to an important degree

 • "More importantly, weber held that the manifold meaning attached to the event by the social scientist could alter his definition of the concrete event itself"
  synonym:
 • importantly
 • ,
 • significantly

1. Theo một cách quan trọng hoặc ở một mức độ quan trọng

 • "Quan trọng hơn, weber cho rằng ý nghĩa đa dạng gắn liền với sự kiện của nhà khoa học xã hội có thể làm thay đổi định nghĩa của ông về chính sự kiện cụ thể"
  từ đồng nghĩa:
 • quan trọng
 • ,
 • đáng kể

2. In an important way

 • "For centuries jellies have figured importantly among english desserts, particularly upon festive occasion"
  synonym:
 • importantly

2. Theo một cách quan trọng

 • "Trong nhiều thế kỷ thạch đã tìm thấy quan trọng trong các món tráng miệng tiếng anh, đặc biệt là vào dịp lễ hội"
  từ đồng nghĩa:
 • quan trọng