Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "implicate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ngụ ý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Implicate

[Ngụ ý]
/ɪmplɪket/

verb

1. Bring into intimate and incriminating connection

 • "He is implicated in the scheme to defraud the government"
  synonym:
 • implicate

1. Mang lại kết nối thân mật và bừa bãi

 • "Ông ta có liên quan đến kế hoạch lừa gạt chính phủ"
  từ đồng nghĩa:
 • ngụ ý

2. Impose, involve, or imply as a necessary accompaniment or result

 • "What does this move entail?"
  synonym:
 • entail
 • ,
 • implicate

2. Áp đặt, liên quan hoặc ngụ ý như một phần đệm hoặc kết quả cần thiết

 • "Động thái này đòi hỏi gì?"
  từ đồng nghĩa:
 • đòi hỏi
 • ,
 • ngụ ý