Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "implacable" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ implacable sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Implacable

[Không thể thay đổi]
/ɪmplækəbəl/

adjective

1. Incapable of being placated

  • "An implacable enemy"
    synonym:
  • implacable

1. Không có khả năng được xoa dịu

  • "Một kẻ thù không đội trời chung"
    từ đồng nghĩa:
  • không thể lay chuyển