Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impersonal" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "impersonal" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Impersonal

[Vô nhân cách]
/ɪmpərsənəl/

adjective

1. Not relating to or responsive to individual persons

 • "An impersonal corporation"
 • "An impersonal remark"
  synonym:
 • impersonal

1. Không liên quan đến hoặc đáp ứng với cá nhân

 • "Một tập đoàn phi cá nhân"
 • "Một nhận xét khách quan"
  từ đồng nghĩa:
 • vô nhân cách

2. Having no personal preference

 • "Impersonal criticism"
 • "A neutral observer"
  synonym:
 • impersonal
 • ,
 • neutral

2. Không có sở thích cá nhân

 • "Chỉ trích cá nhân"
 • "Một người quan sát trung lập"
  từ đồng nghĩa:
 • vô nhân cách
 • ,
 • trung lập