Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imperfect" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không hoàn hảo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Imperfect

[Không hoàn hảo]
/ɪmpərfɪkt/

noun

1. A tense of verbs used in describing action that is on-going

  synonym:
 • progressive
 • ,
 • progressive tense
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • imperfect tense
 • ,
 • continuous tense

1. Một thì các động từ được sử dụng để mô tả hành động đang diễn ra

  từ đồng nghĩa:
 • tiến bộ
 • ,
 • thì tiến bộ
 • ,
 • không hoàn hảo
 • ,
 • căng thẳng không hoàn hảo
 • ,
 • căng thẳng liên tục

adjective

1. Not perfect

 • Defective or inadequate
 • "Had only an imperfect understanding of his responsibilities"
 • "Imperfect mortals"
 • "Drainage here is imperfect"
  synonym:
 • imperfect

1. Không hoàn hảo

 • Khiếm khuyết hoặc không đầy đủ
 • "Chỉ có một sự hiểu biết không hoàn hảo về trách nhiệm của mình"
 • "Người phàm không hoàn hảo"
 • "Thoát nước ở đây là không hoàn hảo"
  từ đồng nghĩa:
 • không hoàn hảo

2. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

2. Muốn có sức mạnh đạo đức, lòng can đảm, hoặc ý chí

 • Có các thuộc tính của con người trái ngược với ví dụ: thần linh
 • "Tôi chỉ là một con người dễ sai lầm"
 • "Nhân loại gian lận"
  từ đồng nghĩa:
 • dễ sai lầm
 • ,
 • yếu đuối
 • ,
 • không hoàn hảo
 • ,
 • yếu