Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impenetrable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không thể xuyên thủng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Impenetrable

[Không thể xuyên thủng]
/ɪmpɛnətrəbəl/

adjective

1. Not admitting of penetration or passage into or through

 • "An impenetrable fortress"
 • "Impenetrable rain forests"
  synonym:
 • impenetrable

1. Không thừa nhận sự thâm nhập hoặc thông qua

 • "Một pháo đài bất khả xâm phạm"
 • "Rừng mưa không thể xuyên thủng"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể xuyên thủng

2. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

2. Cho phép rất ít nếu có ánh sáng đi qua vì sự dày đặc của vật chất

 • "Khói dày đặc"
 • "Sương mù nặng nề"
 • "Bóng tối không thể xuyên thủng"
  từ đồng nghĩa:
 • dày đặc
 • ,
 • nặng
 • ,
 • không thể xuyên thủng

3. Impossible to understand

 • "Impenetrable jargon"
  synonym:
 • impenetrable

3. Không thể hiểu

 • "Biệt ngữ bất khả xâm phạm"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể xuyên thủng