Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impatience" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thiếu kiên nhẫn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Impatience

[Thiếu kiên nhẫn]
/ɪmpeʃəns/

noun

1. A lack of patience

 • Irritation with anything that causes delay
  synonym:
 • restlessness
 • ,
 • impatience

1. Một sự thiếu kiên nhẫn

 • Kích thích với bất cứ điều gì gây ra sự chậm tr
  từ đồng nghĩa:
 • bồn chồn
 • ,
 • thiếu kiên nhẫn

2. A restless desire for change and excitement

  synonym:
 • impatience

2. Một mong muốn không ngừng nghỉ cho sự thay đổi và hứng thú

  từ đồng nghĩa:
 • thiếu kiên nhẫn

3. A dislike of anything that causes delay

  synonym:
 • impatience

3. Không thích bất cứ điều gì gây ra sự chậm trễ

  từ đồng nghĩa:
 • thiếu kiên nhẫn

Examples of using

In every period of transition this riff-raff, which exists in every society, rises to the surface, and is not only without any aim but has not even a symptom of an idea, and merely does its utmost to give expression to uneasiness and impatience.
Trong mọi giai đoạn chuyển tiếp, sự lừa đảo này, tồn tại trong mọi xã hội, nổi lên bề mặt, không những không có mục đích mà thậm chí còn không có triệu chứng của một ý tưởng, mà chỉ cố gắng hết sức để thể hiện sự bất an và thiếu kiên nhẫn.