Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imaginative" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tưởng tượng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Imaginative

[Tưởng tượng]
/ɪmæʤənətɪv/

adjective

1. (used of persons or artifacts) marked by independence and creativity in thought or action

 • "An imaginative use of material"
 • "The invention of the knitting frame by another ingenious english clergyman"- lewis mumford
 • "An ingenious device"
 • "Had an inventive turn of mind"
 • "Inventive ceramics"
  synonym:
 • imaginative
 • ,
 • inventive

1. (được sử dụng của người hoặc cổ vật) được đánh dấu bằng sự độc lập và sáng tạo trong suy nghĩ hoặc hành động

 • "Một cách sử dụng tưởng tượng của vật liệu"
 • "Phát minh ra khung đan của một giáo sĩ người anh khéo léo khác" - lewis mumford
 • "Một thiết bị khéo léo"
 • "Có một tâm trí sáng tạo"
 • "Gốm sáng tạo"
  từ đồng nghĩa:
 • tưởng tượng
 • ,
 • sáng tạo

Examples of using

Tom's imaginative.
Tom giàu trí tưởng tượng.
He is a very imaginative writer.
Ông là một nhà văn rất giàu trí tưởng tượng.
I am clever, sensitive and imaginative.
Tôi thông minh, nhạy cảm và giàu trí tưởng tượng.