Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "image" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "hình ảnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Image

[Hình ảnh]
/ɪməʤ/

noun

1. An iconic mental representation

 • "Her imagination forced images upon her too awful to contemplate"
  synonym:
 • image
 • ,
 • mental image

1. Một đại diện tinh thần mang tính biểu tượng

 • "Trí tưởng tượng của cô ấy buộc hình ảnh của cô ấy quá khủng khiếp để chiêm ngưỡng"
  từ đồng nghĩa:
 • hình ảnh
 • ,
 • hình ảnh tinh thần

2. (jungian psychology) a personal facade that one presents to the world

 • "A public image is as fragile as humpty dumpty"
  synonym:
 • persona
 • ,
 • image

2. (tâm lý học jungian) một mặt tiền cá nhân mà người ta trình bày với thế giới

 • "Một hình ảnh công cộng mỏng manh như humpty dumpty"
  từ đồng nghĩa:
 • tính cách
 • ,
 • hình ảnh

3. A visual representation (of an object or scene or person or abstraction) produced on a surface

 • "They showed us the pictures of their wedding"
 • "A movie is a series of images projected so rapidly that the eye integrates them"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • image
 • ,
 • icon
 • ,
 • ikon

3. Một biểu diễn trực quan (của một đối tượng hoặc cảnh hoặc người hoặc trừu tượng) được tạo ra trên một bề mặt

 • "Họ cho chúng tôi xem những bức ảnh về đám cưới của họ"
 • "Một bộ phim là một loạt các hình ảnh được chiếu nhanh đến mức mắt tích hợp chúng"
  từ đồng nghĩa:
 • hình ảnh
 • ,
 • biểu tượng
 • ,
 • ikon

4. A standard or typical example

 • "He is the prototype of good breeding"
 • "He provided america with an image of the good father"
  synonym:
 • prototype
 • ,
 • paradigm
 • ,
 • epitome
 • ,
 • image

4. Một ví dụ tiêu chuẩn hoặc điển hình

 • "Anh ấy là nguyên mẫu của chăn nuôi tốt"
 • "Ông cung cấp cho nước mỹ một hình ảnh của người cha tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • nguyên mẫu
 • ,
 • mô hình
 • ,
 • mẫu mực
 • ,
 • hình ảnh

5. Language used in a figurative or nonliteral sense

  synonym:
 • trope
 • ,
 • figure of speech
 • ,
 • figure
 • ,
 • image

5. Ngôn ngữ được sử dụng theo nghĩa bóng hoặc phi nghĩa đen

  từ đồng nghĩa:
 • trope
 • ,
 • con số của bài phát biểu
 • ,
 • hình
 • ,
 • hình ảnh

6. Someone who closely resembles a famous person (especially an actor)

 • "He could be gingrich's double"
 • "She's the very image of her mother"
  synonym:
 • double
 • ,
 • image
 • ,
 • look-alike

6. Một người gần giống với một người nổi tiếng (đặc biệt là một diễn viên)

 • "Anh ấy có thể là đôi của gingrich"
 • "Cô ấy là hình ảnh của mẹ cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • gấp đôi
 • ,
 • hình ảnh
 • ,
 • trông giống nhau

7. (mathematics) the set of values of the dependent variable for which a function is defined

 • "The image of f(x) = x^2 is the set of all non-negative real numbers if the domain of the function is the set of all real numbers"
  synonym:
 • image
 • ,
 • range
 • ,
 • range of a function

7. (toán học) tập hợp các giá trị của biến phụ thuộc mà hàm được xác định

 • "Hình ảnh của f (x) = x ^ 2 là tập hợp của tất cả các số thực không âm nếu miền của hàm là tập hợp của tất cả các số thực"
  từ đồng nghĩa:
 • hình ảnh
 • ,
 • phạm vi
 • ,
 • phạm vi của một chức năng

8. The general impression that something (a person or organization or product) presents to the public

 • "Although her popular image was contrived it served to inspire music and pageantry"
 • "The company tried to project an altruistic image"
  synonym:
 • image

8. Ấn tượng chung mà một cái gì đó (một người hoặc tổ chức hoặc sản phẩm) trình bày cho công chúng

 • "Mặc dù hình ảnh phổ biến của cô ấy đã được đưa vào để truyền cảm hứng cho âm nhạc và cuộc thi"
 • "Công ty đã cố gắng chiếu một hình ảnh vị tha"
  từ đồng nghĩa:
 • hình ảnh

9. A representation of a person (especially in the form of sculpture)

 • "The coin bears an effigy of lincoln"
 • "The emperor's tomb had his image carved in stone"
  synonym:
 • effigy
 • ,
 • image
 • ,
 • simulacrum

9. Một đại diện của một người (đặc biệt là ở dạng điêu khắc)

 • "Đồng xu mang hình nộm của lincoln"
 • "Ngôi mộ của hoàng đế có hình ảnh được khắc trên đá"
  từ đồng nghĩa:
 • hình nộm
 • ,
 • hình ảnh
 • ,
 • simulacrum

verb

1. Render visible, as by means of mri

  synonym:
 • image

1. Hiển thị, như bằng mri

  từ đồng nghĩa:
 • hình ảnh

2. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

2. Tưởng tượng

 • Quan niệm về
 • Nhìn thấy trong tâm trí của một người
 • "Tôi không thể nhìn thấy anh ta trên lưng ngựa!"
 • "Tôi có thể thấy những gì sẽ xảy ra"
 • "Tôi có thể thấy một rủi ro trong chiến lược này"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung
 • ,
 • dự án
 • ,
 • ưa thích
 • ,
 • xem
 • ,
 • hình
 • ,
 • hình ảnh

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ganon tạo ra con người theo hình ảnh của anh ấy, và nói với những sáng tạo của anh ấy:" Bạn là tù nhân của tôi." Đợi đã, cái quái gì thế này..?" "Đó là một cuốn sách." "Tôi biết một cuốn sách nếu tôi thấy một cuốn sách, Chị Ipo. Cuốn sách nào — "" Đọc sách!" "Con ngỗng."
Language is just a map of human thoughts, feelings and memories. And like all maps, language is a hundred thousand times the thumbnail image of what it is trying to convey.
Ngôn ngữ chỉ là bản đồ của những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức của con người. Và giống như tất cả các bản đồ, ngôn ngữ là hình ảnh thu nhỏ gấp trăm nghìn lần so với những gì nó đang cố gắng truyền tải.
Contrary to Newton's public image, most of his work was not devoted to science but rather to theology, mysticism and alchemy.
Trái ngược với hình ảnh công khai của Newton, hầu hết các tác phẩm của ông không dành cho khoa học mà là thần học, thần bí và giả kim thuật.