Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ignition" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "ignition" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ignition

[Đánh lửa]
/ɪgnɪʃən/

noun

1. The process of initiating combustion or catching fire

  synonym:
 • ignition

1. Quá trình bắt đầu đốt hoặc bắt lửa

  từ đồng nghĩa:
 • đánh lửa

2. The mechanism that ignites the fuel in an internal-combustion engine

  synonym:
 • ignition
 • ,
 • ignition system

2. Cơ cấu đốt cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong

  từ đồng nghĩa:
 • đánh lửa
 • ,
 • hệ thống đánh lửa

3. The act of setting something on fire

  synonym:
 • ignition
 • ,
 • firing
 • ,
 • lighting
 • ,
 • kindling
 • ,
 • inflammation

3. Hành động đốt cháy một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • đánh lửa
 • ,
 • bắn
 • ,
 • chiếu sáng
 • ,
 • nhen nhóm
 • ,
 • viêm