Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "id" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "id" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Id

[Id]
/ɪd/

noun

1. A state in the rocky mountains

  synonym:
 • Idaho
 • ,
 • Gem State
 • ,
 • ID

1. Một tiểu bang ở dãy núi rocky

  từ đồng nghĩa:
 • Idaho
 • ,
 • Trạng thái đá quý
 • ,
 • ID

2. A card or badge used to identify the bearer

 • "You had to show your id in order to get in"
  synonym:
 • ID
 • ,
 • I.D.

2. Thẻ hoặc huy hiệu được sử dụng để xác định người mang

 • "Bạn phải xuất trình id của mình để vào được"
  từ đồng nghĩa:
 • ID
 • ,
 • TÔI.

3. (psychoanalysis) primitive instincts and energies underlying all psychic activity

  synonym:
 • id

3. (phân tâm học) bản năng nguyên thủy và năng lượng làm nền tảng cho mọi hoạt động tâm linh

  từ đồng nghĩa:
 • id