Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "icebox" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hộp đá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Icebox

[Hộp đá]
/aɪsbɑks/

noun

1. White goods in which food can be stored at low temperatures

    synonym:
  • refrigerator
  • ,
  • icebox

1. Hàng trắng trong đó thực phẩm có thể được lưu trữ ở nhiệt độ thấp

    từ đồng nghĩa:
  • tủ lạnh
  • ,
  • hộp đá