Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humanity" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nhân loại" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Humanity

[Nhân loại]
/hjumænɪti/

noun

1. The quality of being humane

  synonym:
 • humanity

1. Phẩm chất của việc nhân đạo

  từ đồng nghĩa:
 • nhân loại

2. The quality of being human

 • "He feared the speedy decline of all manhood"
  synonym:
 • humanness
 • ,
 • humanity
 • ,
 • manhood

2. Phẩm chất của con người

 • "Anh ấy lo sợ sự suy tàn nhanh chóng của toàn bộ đàn ông"
  từ đồng nghĩa:
 • nhân tính
 • ,
 • nhân loại
 • ,
 • đàn ông

3. All of the living human inhabitants of the earth

 • "All the world loves a lover"
 • "She always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
  synonym:
 • world
 • ,
 • human race
 • ,
 • humanity
 • ,
 • humankind
 • ,
 • human beings
 • ,
 • humans
 • ,
 • mankind
 • ,
 • man

3. Tất cả cư dân sống trên trái đất

 • "Cả thế giới đều yêu một người yêu"
 • "Cô ấy luôn sử dụng `humankind' vì `mankind' dường như coi thường phụ nữ"
  từ đồng nghĩa:
 • thế giới
 • ,
 • loài người
 • ,
 • nhân loại
 • ,
 • con người
 • ,
 • người đàn ông

Examples of using

Africa is the cradle of humanity.
Châu Phi là cái nôi của nhân loại.
You have restored my faith in humanity.
Ngài đã phục hồi niềm tin của con vào nhân loại.
As centuries passed, humanity became more serious in implementing constructed languages as they deemed natural ones to be insufficient.
Nhiều thế kỷ trôi qua, nhân loại trở nên nghiêm túc hơn trong việc thực hiện các ngôn ngữ được xây dựng vì họ cho rằng ngôn ngữ tự nhiên là không đủ.