Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hud" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "hud" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hud

[Hudd]
/həd/

noun

1. The united states federal department that administers federal programs dealing with better housing and urban renewal

 • Created in 1965
  synonym:
 • Department of Housing and Urban Development
 • ,
 • Housing and Urban Development
 • ,
 • HUD

1. Bộ phận liên bang hoa kỳ quản lý các chương trình liên bang liên quan đến cải tạo nhà ở và đô thị tốt hơn

 • Được tạo ra vào năm 1965
  từ đồng nghĩa:
 • Sở phát triển nhà ở và đô thị
 • ,
 • Phát triển nhà ở và đô thị
 • ,
 • HUD