Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hoot" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hoot" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hoot

[Hoot]
/hut/

noun

1. A loud raucous cry (as of an owl)

  synonym:
 • hoot

1. Một tiếng kêu khàn khàn (như một con cú)

  từ đồng nghĩa:
 • hoot

2. A cry or noise made to express displeasure or contempt

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Bronx cheer
 • ,
 • hiss
 • ,
 • raspberry
 • ,
 • razzing
 • ,
 • razz
 • ,
 • snort
 • ,
 • bird

2. Một tiếng kêu hoặc tiếng ồn được thực hiện để thể hiện sự không hài lòng hoặc khinh miệt

  từ đồng nghĩa:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Cổ vũ
 • ,
 • tiếng rít
 • ,
 • quả mâm xôi
 • ,
 • mưa đá
 • ,
 • razz
 • ,
 • khịt mũi
 • ,
 • chim

3. Something of little value

 • "His promise is not worth a damn"
 • "Not worth one red cent"
 • "Not worth shucks"
  synonym:
 • damn
 • ,
 • darn
 • ,
 • hoot
 • ,
 • red cent
 • ,
 • shit
 • ,
 • shucks
 • ,
 • tinker's damn
 • ,
 • tinker's dam

3. Một cái gì đó ít giá trị

 • "Lời hứa của anh ta không đáng chết"
 • "Không đáng một xu đỏ"
 • "Không đáng để trốn tránh"
  từ đồng nghĩa:
 • chết tiệt
 • ,
 • hoot
 • ,
 • xu đỏ
 • ,
 • shucks
 • ,
 • đập tinker

verb

1. To utter a loud clamorous shout

 • "The toughs and blades of the city hoot and bang their drums, drink arak, play dice, and dance"
  synonym:
 • hoot

1. Để thốt ra một tiếng kêu lớn

 • "Những khó khăn và lưỡi kiếm của thành phố chơi khăm và đập trống của họ, uống arak, chơi súc sắc và nhảy"
  từ đồng nghĩa:
 • hoot

2. Utter the characteristic sound of owls

  synonym:
 • hoot

2. Thốt ra âm thanh đặc trưng của cú

  từ đồng nghĩa:
 • hoot