Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hood" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mũ trùm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hood

[Mui xe]
/hʊd/

noun

1. An aggressive and violent young criminal

  synonym:
 • hood
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • thug
 • ,
 • tough
 • ,
 • toughie
 • ,
 • strong-armer

1. Một tội phạm trẻ hung hăng và bạo lực

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe
 • ,
 • trùm đầu
 • ,
 • đi
 • ,
 • nhạc punk
 • ,
 • côn đồ
 • ,
 • khó khăn
 • ,
 • mạnh mẽ

2. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

2. Một lớp bảo vệ là một phần của cây

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe
 • ,
 • nắp

3. (slang) a neighborhood

  synonym:
 • hood

3. (tiếng lóng) một khu phố

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

4. A tubular attachment used to keep stray light out of the lens of a camera

  synonym:
 • hood
 • ,
 • lens hood

4. Một tập tin đính kèm hình ống được sử dụng để giữ ánh sáng đi lạc ra khỏi ống kính của máy ảnh

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe
 • ,
 • ống kính mui xe

5. (falconry) a leather covering for a hawk's head

  synonym:
 • hood

5. (chim ưng) bọc da cho đầu diều hâu

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

6. Metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes

  synonym:
 • hood
 • ,
 • exhaust hood

6. Lớp phủ kim loại dẫn đến một lỗ thông hơi hút khói hoặc khói

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

7. The folding roof of a carriage

  synonym:
 • hood

7. Mái gấp của một cỗ xe

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

8. A headdress that protects the head and face

  synonym:
 • hood

8. Một cái mũ bảo vệ đầu và mặt

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

9. Protective covering consisting of a metal part that covers the engine

 • "There are powerful engines under the hoods of new cars"
 • "The mechanic removed the cowling in order to repair the plane's engine"
  synonym:
 • hood
 • ,
 • bonnet
 • ,
 • cowl
 • ,
 • cowling

9. Vỏ bảo vệ bao gồm một phần kim loại bao phủ động cơ

 • "Có những động cơ mạnh mẽ dưới mui xe của những chiếc xe mới"
 • "Thợ máy đã tháo vỏ bò để sửa chữa động cơ của máy bay"
  từ đồng nghĩa:
 • mui xe
 • ,
 • nắp ca-pô
 • ,
 • ,
 • chăn bò

10. (zoology) an expandable part or marking that resembles a hood on the head or neck of an animal

  synonym:
 • hood

10. (động vật học) một phần có thể mở rộng hoặc đánh dấu giống như mũ trùm đầu hoặc cổ của động vật

  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

verb

1. Cover with a hood

 • "The bandits were hooded"
  synonym:
 • hood

1. Che với mui xe

 • "Kẻ cướp đã đội mũ trùm đầu"
  từ đồng nghĩa:
 • mui xe

Examples of using

How do I open the hood?
Làm thế nào để tôi mở mui xe?
Open the hood.
Mở mui xe.
It's so hot that you could cook an egg on the hood of a car.
Trời nóng đến mức bạn có thể nấu một quả trứng trên mui xe.