Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hoax" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trò lừa bịp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hoax

[Hoax]
/hoʊks/

noun

1. Something intended to deceive

 • Deliberate trickery intended to gain an advantage
  synonym:
 • fraud
 • ,
 • fraudulence
 • ,
 • dupery
 • ,
 • hoax
 • ,
 • humbug
 • ,
 • put-on

1. Một cái gì đó nhằm lừa dối

 • Lừa có chủ ý nhằm đạt được một lợi thế
  từ đồng nghĩa:
 • lừa đảo
 • ,
 • gian lận
 • ,
 • khó chịu
 • ,
 • chơi khăm
 • ,
 • khiêm tốn
 • ,
 • đặt trên

verb

1. Subject to a playful hoax or joke

  synonym:
 • hoax
 • ,
 • pull someone's leg
 • ,
 • play a joke on

1. Chịu một trò lừa bịp hoặc trò đùa

  từ đồng nghĩa:
 • chơi khăm
 • ,
 • kéo chân ai đó
 • ,
 • chơi một trò đùa trên

Examples of using

It was a hoax.
Đó là một trò lừa bịp.
It was a hoax.
Đó là một trò lừa bịp.
It was a hoax.
Đó là một trò lừa bịp.