Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hoarse" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khô" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hoarse

[khàn khàn]
/hɔrs/

adjective

1. Deep and harsh sounding as if from shouting or illness or emotion

 • "Gruff voices"
 • "The dog's gruff barking"
 • "Hoarse cries"
 • "Makes all the instruments sound powerful but husky"- virgil thomson
  synonym:
 • gruff
 • ,
 • hoarse
 • ,
 • husky

1. Âm thanh sâu sắc và khắc nghiệt như thể từ la hét hoặc bệnh tật hoặc cảm xúc

 • "Tiếng nói cộc cằn"
 • "Tiếng sủa của con chó"
 • "Khóc khàn"
 • "Làm cho tất cả các nhạc cụ nghe mạnh mẽ nhưng khàn khàn" - virgil thomson
  từ đồng nghĩa:
 • cộc cằn
 • ,
 • khàn khàn

Examples of using

My voice is hoarse from a cold.
Giọng tôi khàn khàn vì cảm lạnh.
They were all hoarse from shouting.
Tất cả đều khàn khàn vì la hét.