Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hither" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hither" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hither

[Hither]
/hɪðər/

adverb

1. To this place (especially toward the speaker)

 • "Come here, please"
  synonym:
 • here
 • ,
 • hither

1. Đến nơi này (đặc biệt là về phía người nói)

 • "Đến đây, làm ơn"
  từ đồng nghĩa:
 • đây
 • ,
 • ở đây

Examples of using

He rambled hither and thither.
Anh ta huyên thuyên và cả hai.