Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "high" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cao" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

High

[Cao]
/haɪ/

noun

1. A lofty level or position or degree

 • "Summer temperatures reached an all-time high"
  synonym:
 • high

1. Một mức độ cao hoặc vị trí hoặc mức độ

 • "Nhiệt độ mùa hè đạt mức cao nhất mọi thời đại"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

2. An air mass of higher than normal pressure

 • "The east coast benefits from a bermuda high"
  synonym:
 • high

2. Một khối không khí cao hơn áp suất bình thường

 • "Bờ biển phía đông được hưởng lợi từ một vùng cao bermuda"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

3. A state of sustained elation

 • "I'm on a permanent high these days"
  synonym:
 • high

3. Một trạng thái phấn chấn bền vững

 • "Tôi đang ở mức cao vĩnh viễn những ngày này"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

4. A state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics

 • "They took drugs to get a high on"
  synonym:
 • high

4. Một trạng thái ý thức thay đổi gây ra bởi rượu hoặc ma túy

 • "Họ đã uống thuốc để đạt được mức cao"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

5. A high place

 • "They stood on high and observed the countryside"
 • "He doesn't like heights"
  synonym:
 • high
 • ,
 • heights

5. Một nơi cao

 • "Họ đứng trên cao và quan sát nông thôn"
 • "Anh ấy không thích độ cao"
  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • chiều cao

6. A public secondary school usually including grades 9 through 12

 • "He goes to the neighborhood highschool"
  synonym:
 • senior high school
 • ,
 • senior high
 • ,
 • high
 • ,
 • highschool
 • ,
 • high school

6. Một trường trung học công lập thường bao gồm các lớp 9 đến 12

 • "Anh ấy đi đến trường trung học khu phố"
  từ đồng nghĩa:
 • trung học phổ thông
 • ,
 • cao cấp
 • ,
 • cao
 • ,
 • trung học

7. A forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed

  synonym:
 • high gear
 • ,
 • high

7. Một bánh răng phía trước với tỷ số truyền cho tốc độ xe lớn nhất cho tốc độ động cơ nhất định

  từ đồng nghĩa:
 • bánh răng cao
 • ,
 • cao

adjective

1. Greater than normal in degree or intensity or amount

 • "A high temperature"
 • "A high price"
 • "The high point of his career"
 • "High risks"
 • "Has high hopes"
 • "The river is high"
 • "He has a high opinion of himself"
  synonym:
 • high

1. Lớn hơn bình thường về mức độ hoặc cường độ hoặc số lượng

 • "Nhiệt độ cao"
 • "Giá cao"
 • "Điểm cao trong sự nghiệp của anh ấy"
 • "Rủi ro cao"
 • "Có hy vọng cao"
 • "Dòng sông cao"
 • "Anh ấy có ý kiến cao về bản thân"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

2. (literal meaning) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high')

 • "A high mountain"
 • "High ceilings"
 • "High buildings"
 • "A high forehead"
 • "A high incline"
 • "A foot high"
  synonym:
 • high

2. (nghĩa đen) đang ở hoặc có độ cao tương đối lớn hoặc cụ thể hoặc phần mở rộng hướng lên (đôi khi được sử dụng trong các kết hợp như 'đầu gối cao')

 • "Một ngọn núi cao"
 • "Trần nhà cao"
 • "Tòa nhà cao tầng"
 • "Một vầng trán cao"
 • "Độ nghiêng cao"
 • "Một chân cao"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

3. Standing above others in quality or position

 • "People in high places"
 • "The high priest"
 • "Eminent members of the community"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • high

3. Đứng trên những người khác về chất lượng hoặc vị trí

 • "Người ở nơi cao"
 • "Linh mục cao cấp"
 • "Thành viên nổi tiếng của cộng đồng"
  từ đồng nghĩa:
 • nổi bật
 • ,
 • cao

4. Used of sounds and voices

 • High in pitch or frequency
  synonym:
 • high
 • ,
 • high-pitched

4. Sử dụng âm thanh và giọng nói

 • Cao độ hoặc tần số
  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • cao vút

5. Happy and excited and energetic

  synonym:
 • high
 • ,
 • in high spirits

5. Hạnh phúc và phấn khích và tràn đầy năng lượng

  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • trong tinh thần cao

6. (used of the smell of meat) smelling spoiled or tainted

  synonym:
 • gamey
 • ,
 • gamy
 • ,
 • high

6. (đã sử dụng mùi thịt) có mùi hư hỏng hoặc nhiễm độc

  từ đồng nghĩa:
 • trò chơi
 • ,
 • gamy
 • ,
 • cao

7. Slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)

  synonym:
 • high
 • ,
 • mellow

7. Say một chút và dễ chịu từ rượu hoặc ma túy (đặc biệt là cần sa)

  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • êm dịu

adverb

1. At a great altitude

 • "He climbed high on the ladder"
  synonym:
 • high
 • ,
 • high up

1. Ở độ cao lớn

 • "Anh ấy leo lên cao trên thang"
  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • cao lên

2. In or to a high position, amount, or degree

 • "Prices have gone up far too high"
  synonym:
 • high

2. Trong hoặc đến một vị trí cao, số lượng, hoặc mức độ

 • "Giá đã tăng quá cao"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

3. In a rich manner

 • "He lives high"
  synonym:
 • high
 • ,
 • richly
 • ,
 • luxuriously

3. Một cách giàu có

 • "Anh ấy sống cao"
  từ đồng nghĩa:
 • cao
 • ,
 • giàu có
 • ,
 • xa xỉ

4. Far up toward the source

 • "He lives high up the river"
  synonym:
 • high

4. Xa về phía nguồn

 • "Anh ấy sống cao trên sông"
  từ đồng nghĩa:
 • cao

Examples of using

Her expectations are too high.
Kỳ vọng của cô ấy quá cao.
Tom wants to live in Boston after he graduates from high school.
Tom muốn sống ở Boston sau khi anh tốt nghiệp trung học.
The prices here are a bit high.
Giá ở đây hơi cao.