Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hidden" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ẩn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hidden

[Ẩn]
/hɪdən/

adjective

1. Not accessible to view

 • "Concealed (or hidden) damage"
 • "In stormy weather the stars are out of sight"
  synonym:
 • concealed
 • ,
 • hidden
 • ,
 • out of sight

1. Không thể truy cập để xem

 • "Thiệt hại che giấu (hoặc ẩn)"
 • "Trong thời tiết bão tố, các ngôi sao khuất tầm mắt"
  từ đồng nghĩa:
 • che giấu
 • ,
 • ẩn
 • ,
 • khuất tầm nhìn

2. Designed to elude detection

 • "A hidden room or place of concealment such as a priest hole"
 • "A secret passage"
 • "The secret compartment in the desk"
  synonym:
 • hidden
 • ,
 • secret

2. Được thiết kế để phát hiện trốn tránh

 • "Một căn phòng ẩn hoặc nơi che giấu như một lỗ linh mục"
 • "Một đoạn bí mật"
 • "Khoang bí mật trong bàn làm việc"
  từ đồng nghĩa:
 • ẩn
 • ,
 • bí mật

3. Difficult to find

 • "Hidden valleys"
 • "A hidden cave"
 • "An obscure retreat"
  synonym:
 • hidden
 • ,
 • obscure

3. Khó tìm

 • "Thung lũng ẩn"
 • "Một hang động ẩn"
 • "Một sự rút lui tối nghĩa"
  từ đồng nghĩa:
 • ẩn
 • ,
 • tối nghĩa

Examples of using

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
Ba điều không thể che giấu lâu: mặt trời, mặt trăng và sự thật.
Cornelius Gurlitt had hidden 100 works of art stolen by the Nazis in his apartment.
Cornelius Gurlitt đã giấu 100 tác phẩm nghệ thuật bị Đức quốc xã đánh cắp trong căn hộ của mình.
He also thought about the birches in the depths of the valley where, according to him, at a depth of several meters beneath the surface some moisture was hidden.
Anh ta cũng nghĩ về những chiếc bạch dương ở độ sâu của thung lũng, theo anh ta, ở độ sâu vài mét dưới bề mặt, một số độ ẩm được che giấu.