Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heresy" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dị giáo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Heresy

[Dị giáo]
/hɛrəsi/

noun

1. Any opinions or doctrines at variance with the official or orthodox position

  synonym:
 • unorthodoxy
 • ,
 • heterodoxy
 • ,
 • heresy

1. Bất kỳ ý kiến hoặc học thuyết nào trái với vị trí chính thống hoặc chính thống

  từ đồng nghĩa:
 • không chính thống
 • ,
 • dị tính
 • ,
 • dị giáo

2. A belief that rejects the orthodox tenets of a religion

  synonym:
 • heresy
 • ,
 • unorthodoxy

2. Một niềm tin bác bỏ các nguyên lý chính thống của một tôn giáo

  từ đồng nghĩa:
 • dị giáo
 • ,
 • không chính thống