Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "herein" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ở đây" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Herein

[Đây]
/hɪrɪn/

adverb

1. In this place or thing or document

  • "I shall discuss the question herein"
    synonym:
  • herein

1. Ở nơi này hoặc điều hoặc tài liệu

  • "Tôi sẽ thảo luận câu hỏi ở đây"
    từ đồng nghĩa:
  • ở đây