Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hearty" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trái tim" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hearty

[Đau lòng]
/hɑrti/

adjective

1. Showing warm and heartfelt friendliness

 • "Gave us a cordial reception"
 • "A hearty welcome"
  synonym:
 • hearty

1. Thể hiện sự thân thiện nồng nhiệt và chân thành

 • "Đã cho chúng tôi một buổi tiếp tân thân mật"
 • "Chào mừng nồng nhiệt"
  từ đồng nghĩa:
 • nồng nhiệt

2. Providing abundant nourishment

 • "A hearty meal"
 • "Good solid food"
 • "Ate a substantial breakfast"
 • "Four square meals a day"
  synonym:
 • hearty
 • ,
 • satisfying
 • ,
 • solid
 • ,
 • square
 • ,
 • substantial

2. Cung cấp dinh dưỡng dồi dào

 • "Một bữa ăn thịnh soạn"
 • "Thức ăn rắn tốt"
 • "Ăn một bữa sáng đáng kể"
 • "Bốn bữa vuông một ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • nồng nhiệt
 • ,
 • thỏa mãn
 • ,
 • rắn
 • ,
 • vuông
 • ,
 • đáng kể

3. Endowed with or exhibiting great bodily or mental health

 • "A hearty glow of health"
  synonym:
 • hearty
 • ,
 • full-blooded
 • ,
 • lusty
 • ,
 • red-blooded

3. Có hoặc thể hiện sức khỏe cơ thể hoặc tinh thần tuyệt vời

 • "Một ánh sáng nồng nhiệt của sức khỏe"
  từ đồng nghĩa:
 • nồng nhiệt
 • ,
 • đầy máu
 • ,
 • mạnh mẽ
 • ,
 • máu đỏ

4. Consuming abundantly and with gusto

 • "A hearty (or healthy) appetite"
  synonym:
 • hearty

4. Tiêu thụ dồi dào và với sự thích thú

 • "Một sự thèm ăn nồng nhiệt (hoặc lành mạnh)"
  từ đồng nghĩa:
 • nồng nhiệt

5. Without reservation

 • "Hearty support"
  synonym:
 • hearty

5. Không đặt trước

 • "Hỗ trợ nhiệt tình"
  từ đồng nghĩa:
 • nồng nhiệt

Examples of using

She gave her guests a hearty reception.
Cô đã cho khách của mình một buổi tiếp tân nồng nhiệt.
My host family gave me a hearty welcome.
Gia đình chủ nhà của tôi đã cho tôi một sự chào đón nồng nhiệt.
On behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
Thay mặt công ty, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả các bạn.