Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heartless" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "vô tâm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Heartless

[Vô tâm]
/hɑrtləs/

adjective

1. Lacking in feeling or pity or warmth

  synonym:
 • hardhearted
 • ,
 • heartless

1. Thiếu cảm giác hoặc thương hại hoặc ấm áp

  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • vô tâm

2. Devoid of courage or enthusiasm

  synonym:
 • heartless

2. Không có lòng can đảm hay nhiệt tình

  từ đồng nghĩa:
 • vô tâm

Examples of using

I don't think you're heartless.
Tôi không nghĩ bạn vô tâm.
She's cruel and heartless.
Cô ấy độc ác và vô tâm.
It is heartless of him to say so.
Thật vô tâm khi anh nói như vậy.