Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "harmonize" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "hài hòa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Harmonize

[Hài hòa]
/hɑrmənaɪz/

verb

1. Go together

 • "The colors don't harmonize"
 • "Their ideas concorded"
  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • consort
 • ,
 • accord
 • ,
 • concord
 • ,
 • fit in
 • ,
 • agree

1. Đi chung

 • "Màu sắc không hài hòa"
 • "Ý tưởng của họ phù hợp"
  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa
 • ,
 • phối ngẫu
 • ,
 • phù hợp
 • ,
 • hòa hợp
 • ,
 • đồng ý

2. Write a harmony for

  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise

2. Viết hòa âm cho

  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa

3. Sing or play in harmony

  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise

3. Hát hoặc chơi hòa âm

  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa

4. Bring (several things) into consonance or relate harmoniously

 • "Harmonize the different interests"
  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise

4. Đưa (một số điều) vào sự hòa hợp hoặc liên hệ hài hòa

 • "Hài hòa các lợi ích khác nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa

5. Bring into consonance or accord

 • "Harmonize one's goals with one's abilities"
  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • reconcile

5. Mang lại sự hòa hợp hoặc phù hợp

 • "Hài hòa mục tiêu với khả năng của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa
 • ,
 • hòa giải

6. Bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing

  synonym:
 • harmonize
 • ,
 • harmonise
 • ,
 • chord

6. Mang lại sự hòa âm, hòa âm hoặc hòa âm trong khi tạo nhạc hoặc hát

  từ đồng nghĩa:
 • hài hòa
 • ,
 • hợp âm

Examples of using

You should harmonize your ambitions with your abilities.
Bạn nên hài hòa tham vọng với khả năng của mình.