Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hard" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cứng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hard

[Cứng]
/hɑrd/

adjective

1. Not easy

 • Requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure
 • "A difficult task"
 • "Nesting places on the cliffs are difficult of access"
 • "Difficult times"
 • "Why is it so hard for you to keep a secret?"
  synonym:
 • difficult
 • ,
 • hard

1. Không dễ

 • Đòi hỏi nỗ lực thể chất hoặc tinh thần lớn để hoàn thành hoặc hiểu hoặc chịu đựng
 • "Một nhiệm vụ khó khăn"
 • "Nơi làm tổ trên vách đá rất khó tiếp cận"
 • "Thời điểm khó khăn"
 • "Tại sao nó quá khó để bạn giữ bí mật?"
  từ đồng nghĩa:
 • khó khăn
 • ,
 • chăm chỉ

2. Dispassionate

 • "Took a hard look"
 • "A hard bargainer"
  synonym:
 • hard

2. Vô tư

 • "Nhìn chăm chỉ"
 • "Một món hời khó khăn"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

3. Resisting weight or pressure

  synonym:
 • hard

3. Chống lại trọng lượng hoặc áp lực

  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

4. Very strong or vigorous

 • "Strong winds"
 • "A hard left to the chin"
 • "A knockout punch"
 • "A severe blow"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • knockout
 • ,
 • severe

4. Rất mạnh mẽ hoặc mạnh mẽ

 • "Gió mạnh"
 • "Một khó khăn để cằm"
 • "Một cú đấm loại trực tiếp"
 • "Một cú đánh nghiêm trọng"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • loại trực tiếp
 • ,
 • nghiêm trọng

5. Characterized by effort to the point of exhaustion

 • Especially physical effort
 • "Worked their arduous way up the mining valley"
 • "A grueling campaign"
 • "Hard labor"
 • "Heavy work"
 • "Heavy going"
 • "Spent many laborious hours on the project"
 • "Set a punishing pace"
  synonym:
 • arduous
 • ,
 • backbreaking
 • ,
 • grueling
 • ,
 • gruelling
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy
 • ,
 • laborious
 • ,
 • operose
 • ,
 • punishing
 • ,
 • toilsome

5. Đặc trưng bởi nỗ lực đến mức kiệt sức

 • Đặc biệt là nỗ lực thể chất
 • "Làm việc theo cách gian khổ của họ lên thung lũng khai thác"
 • "Một chiến dịch mệt mỏi"
 • "Lao động khổ sai"
 • "Công việc nặng nhọc"
 • "Đi nặng"
 • "Dành nhiều giờ lao động cho dự án"
 • "Thiết lập một tốc độ trừng phạt"
  từ đồng nghĩa:
 • gian khổ
 • ,
 • phá vỡ
 • ,
 • mệt mỏi
 • ,
 • chăm chỉ
 • ,
 • nặng
 • ,
 • lao động
 • ,
 • hoạt động
 • ,
 • trừng phạt
 • ,
 • toilsome

6. Produced without vibration of the vocal cords

 • "Unvoiced consonants such as `p' and `k' and `s'"
  synonym:
 • unvoiced
 • ,
 • voiceless
 • ,
 • surd
 • ,
 • hard

6. Được sản xuất mà không có rung động của dây thanh âm

 • "Các phụ âm không được phát âm như `p 'và` k' và `s'"
  từ đồng nghĩa:
 • không được báo cáo
 • ,
 • vô thanh
 • ,
 • đầu hàng
 • ,
 • chăm chỉ

7. (of light) transmitted directly from a pointed light source

  synonym:
 • hard
 • ,
 • concentrated

7. (của ánh sáng) truyền trực tiếp từ nguồn sáng nhọn

  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • tập trung

8. (of speech sounds)

 • Produced with the back of the tongue raised toward or touching the velum
 • "Russian distinguished between hard consonants and palatalized or soft consonants"
  synonym:
 • hard

8. (của âm thanh lời nói)

 • Được sản xuất với mặt sau của lưỡi được nâng lên hoặc chạm vào velum
 • "Tiếng nga phân biệt giữa phụ âm cứng và phụ âm nhạt hoặc mềm"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

9. Given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors

 • "A hard drinker"
  synonym:
 • intemperate
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy

9. Cho sự nuông chiều quá mức của sự thèm ăn cơ thể, đặc biệt là cho các chất lỏng say

 • "Một người nghiện rượu"
  từ đồng nghĩa:
 • sâu sắc
 • ,
 • chăm chỉ
 • ,
 • nặng

10. Being distilled rather than fermented

 • Having a high alcoholic content
 • "Hard liquor"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • strong

10. Được chưng cất chứ không phải lên men

 • Có nồng độ cồn cao
 • "Rượu mạnh"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • mạnh mẽ

11. Unfortunate or hard to bear

 • "Had hard luck"
 • "A tough break"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • tough

11. Không may hoặc khó chịu

 • "Đã gặp may mắn"
 • "Một sự phá vỡ khó khăn"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • khó khăn

12. Dried out

 • "Hard dry rolls left over from the day before"
  synonym:
 • hard

12. Khô

 • "Cuộn khô cứng còn sót lại từ ngày hôm trước"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

adverb

1. With effort or force or vigor

 • "The team played hard"
 • "Worked hard all day"
 • "Pressed hard on the lever"
 • "Hit the ball hard"
 • "Slammed the door hard"
  synonym:
 • hard

1. Với nỗ lực hoặc lực lượng hoặc sức mạnh

 • "Đội đã chơi hết mình"
 • "Làm việc chăm chỉ cả ngày"
 • "Nhấn mạnh vào đòn bẩy"
 • "Đánh bóng mạnh"
 • "Đập mạnh vào cửa"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

2. With firmness

 • "Held hard to the railing"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • firmly

2. Với sự vững chắc

 • "Giữ vững lan can"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • chắc chắn

3. Earnestly or intently

 • "Thought hard about it"
 • "Stared hard at the accused"
  synonym:
 • hard

3. Nghiêm túc hay chăm chú

 • "Suy nghĩ khó khăn về nó"
 • "Nhìn chăm chú vào bị cáo"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

4. Causing great damage or hardship

 • "Industries hit hard by the depression"
 • "She was severely affected by the bank's failure"
  synonym:
 • hard
 • ,
 • severely

4. Gây thiệt hại lớn hoặc khó khăn

 • "Các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi trầm cảm"
 • "Cô ấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi thất bại của ngân hàng"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ
 • ,
 • nghiêm trọng

5. Slowly and with difficulty

 • "Prejudices die hard"
  synonym:
 • hard

5. Từ từ và khó khăn

 • "Định kiến chết cứng"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

6. Indulging excessively

 • "He drank heavily"
  synonym:
 • heavily
 • ,
 • intemperately
 • ,
 • hard

6. Nuông chiều quá mức

 • "Anh ấy đã uống rất nhiều"
  từ đồng nghĩa:
 • nặng nề
 • ,
 • sâu sắc
 • ,
 • chăm chỉ

7. Into a solid condition

 • "Concrete that sets hard within a few hours"
  synonym:
 • hard

7. Vào một điều kiện vững chắc

 • "Bê tông đặt cứng trong vòng vài giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

8. Very near or close in space or time

 • "It stands hard by the railroad tracks"
 • "They were hard on his heels"
 • "A strike followed hard upon the plant's opening"
  synonym:
 • hard

8. Rất gần hoặc gần trong không gian hoặc thời gian

 • "Nó đứng cứng bởi đường ray xe lửa"
 • "Họ đã cứng trên gót chân của mình"
 • "Một cuộc đình công theo sau khi mở nhà máy"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

9. With pain or distress or bitterness

 • "He took the rejection very hard"
  synonym:
 • hard

9. Với đau đớn hoặc đau khổ hoặc cay đắng

 • "Anh ấy đã từ chối rất khó khăn"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

10. To the full extent possible

 • All the way
 • "Hard alee"
 • "The ship went hard astern"
 • "Swung the wheel hard left"
  synonym:
 • hard

10. Đến mức tối đa có thể

 • Tất cả các cách
 • "Khó khăn"
 • "Con tàu đã đi khó khăn"
 • "Vung bánh xe mạnh trái"
  từ đồng nghĩa:
 • chăm chỉ

Examples of using

I had to learn the hard way that you need to learn to get good grades in university.
Tôi đã phải học một cách khó khăn mà bạn cần học để đạt điểm cao trong trường đại học.
Tom was looking for Mary, but it was raining hard and he didn't see her.
Tom đang tìm Mary, nhưng trời mưa rất to và anh không thấy cô.
Time has come to admit that hard work and hope are no substitute for actual knowledge.
Đã đến lúc phải thừa nhận rằng làm việc chăm chỉ và hy vọng không thay thế cho kiến thức thực tế.