Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handler" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "người xử lý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Handler

[Xử lý]
/hændlər/

noun

1. One who trains or exhibits animals

  synonym:
 • animal trainer
 • ,
 • handler

1. Người huấn luyện hoặc trưng bày động vật

  từ đồng nghĩa:
 • huấn luyện viên động vật
 • ,
 • xử lý

2. An agent who handles something or someone

 • "The senator's campaign handlers"
  synonym:
 • handler

2. Một đại lý xử lý một cái gì đó hoặc một ai đó

 • "Những người xử lý chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ"
  từ đồng nghĩa:
 • xử lý

3. (sports) someone in charge of training an athlete or a team

  synonym:
 • coach
 • ,
 • manager
 • ,
 • handler

3. (thể thao) người phụ trách đào tạo vận động viên hoặc đội

  từ đồng nghĩa:
 • huấn luyện viên
 • ,
 • quản lý
 • ,
 • xử lý