Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hail" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mưa đá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hail

[Mưa đá]
/hel/

noun

1. Precipitation of ice pellets when there are strong rising air currents

  synonym:
 • hail

1. Lượng mưa của các viên băng khi có dòng không khí tăng mạnh

  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá

2. Many objects thrown forcefully through the air

 • "A hail of pebbles"
 • "A hail of bullets"
  synonym:
 • hail

2. Nhiều vật thể ném mạnh qua không trung

 • "Một trận mưa đá cuội"
 • "Một loạt đạn"
  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá

3. Enthusiastic greeting

  synonym:
 • hail

3. Chào hỏi nhiệt tình

  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá

verb

1. Praise vociferously

 • "The critics hailed the young pianist as a new rubinstein"
  synonym:
 • acclaim
 • ,
 • hail
 • ,
 • herald

1. Ca ngợi

 • "Các nhà phê bình ca ngợi nghệ sĩ piano trẻ là một rubinstein mới"
  từ đồng nghĩa:
 • hoan nghênh
 • ,
 • mưa đá
 • ,
 • huy hiệu

2. Be a native of

 • "She hails from kalamazoo"
  synonym:
 • hail
 • ,
 • come

2. Là người bản địa

 • "Cô ấy đến từ kalamazoo"
  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá
 • ,
 • đến

3. Call for

 • "Hail a cab"
  synonym:
 • hail

3. Gọi cho

 • "Mưa đá"
  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá

4. Greet enthusiastically or joyfully

  synonym:
 • hail
 • ,
 • herald

4. Chào đón nhiệt tình hoặc vui vẻ

  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá
 • ,
 • huy hiệu

5. Precipitate as small ice particles

 • "It hailed for an hour"
  synonym:
 • hail

5. Kết tủa như những hạt băng nhỏ

 • "Nó được ca ngợi trong một giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • mưa đá

Examples of using

His grandparents hail from Silesia.
Ông bà của anh đến từ Silesia.
We marched under a hail of bullets.
Chúng tôi diễu hành dưới một loạt đạn.
The hail cracked the window.
Mưa đá làm nứt cửa sổ.