Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gut" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "ruột" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gut

[Ruột]
/gət/

noun

1. The part of the alimentary canal between the stomach and the anus

  synonym:
 • intestine
 • ,
 • bowel
 • ,
 • gut

1. Phần ống tiêu hóa giữa dạ dày và hậu môn

  từ đồng nghĩa:
 • ruột

2. A narrow channel or strait

  synonym:
 • gut

2. Một kênh hẹp hoặc eo biển

  từ đồng nghĩa:
 • ruột

3. A strong cord made from the intestines of sheep and used in surgery

  synonym:
 • catgut
 • ,
 • gut

3. Một sợi dây chắc chắn được làm từ ruột cừu và được sử dụng trong phẫu thuật

  từ đồng nghĩa:
 • catgut
 • ,
 • ruột

verb

1. Empty completely

 • Destroy the inside of
 • "Gut the building"
  synonym:
 • gut

1. Trống rỗng hoàn toàn

 • Phá hủy bên trong của
 • "Rút ruột tòa nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • ruột

2. Remove the guts of

 • "Gut the sheep"
  synonym:
 • gut

2. Loại bỏ ruột của

 • "Ruột cừu"
  từ đồng nghĩa:
 • ruột