Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gruff" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "cục cằn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gruff

[Gruff]
/grəf/

adjective

1. Brusque and surly and forbidding

 • "Crusty remarks"
 • "A crusty old man"
 • "His curmudgeonly temper"
 • "Gruff manner"
 • "A gruff reply"
  synonym:
 • crusty
 • ,
 • curmudgeonly
 • ,
 • gruff
 • ,
 • ill-humored
 • ,
 • ill-humoured

1. Brusque và chắc chắn và cấm

 • "Nhận xét thô bạo"
 • "Một ông già tàn nhẫn"
 • "Tính khí khó hiểu của anh ấy"
 • "Cách cộc cằn"
 • "Một câu trả lời cộc cằn"
  từ đồng nghĩa:
 • giòn
 • ,
 • curmudgeonly
 • ,
 • cộc cằn
 • ,
 • hài hước

2. Deep and harsh sounding as if from shouting or illness or emotion

 • "Gruff voices"
 • "The dog's gruff barking"
 • "Hoarse cries"
 • "Makes all the instruments sound powerful but husky"- virgil thomson
  synonym:
 • gruff
 • ,
 • hoarse
 • ,
 • husky

2. Âm thanh sâu sắc và khắc nghiệt như thể từ la hét hoặc bệnh tật hoặc cảm xúc

 • "Tiếng nói cộc cằn"
 • "Tiếng sủa của con chó"
 • "Khóc khàn"
 • "Làm cho tất cả các nhạc cụ nghe mạnh mẽ nhưng khàn khàn" - virgil thomson
  từ đồng nghĩa:
 • cộc cằn
 • ,
 • khàn khàn

Examples of using

Tom shouted at us in a gruff voice.
Tom hét vào mặt chúng tôi bằng một giọng cộc cằn.